Actievoorwaarden

Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Probeer Gratis’. De actie komt erop neer dat consumenten de mogelijkheid wordt geboden om ter promotie van het Activia-merk en de Activia-producten, actieproducten van Activia, te herkennen aan de “Probeer gratis” actiecommunicatie, gratis te proberen. (hierna: “De Actie”).

Algemeen

 • De Actie wordt georganiseerd door Danone Nederland B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Zonnebaan 21 (hierna: “de Organisator")
 • De Actie wordt voor de Organisator uitgevoerd door Unifact B.V. opererend onder de naam Qnippo’s (hierna: “de Uitvoerder”).
 • De Actie loopt in de periode van 8 januari 2017 t/m 31 maart 2018 (hierna: “De Actieperiode”) Deelname aan de Actie na de Actieperiode is niet mogelijk.
 • Een consument neemt deel aan de Actie zodra hij in de Actieperiode één van de volgende actieproducten (Hierna: “De Actieproducten”) koopt (Hierna: “De Deelname”):
  • Activia Naturel 4x125 gram
  • Activia Muesli 4x125 gram
  • Activia Vijg 4x125 gram
  • Activia Aardbei 0% vet 4x125 gram
  • Activia Perzik 0% vet 4x125 gram
  • Activia Aardbei 4x125 gram
  • Activia Granen 4x125 gram
  • Activia Pruim 4x125 gram
  • Activia Vanille 4x125 gram
  • Activia Bosvruchten 4x125g
  • Activia Kers 0% 4x125g
  • Activia Hazelnoot Quinoa 4x125g
  • Activia Walnoot Maanzaad 4x125g
  • Activia Standyoghurt Naturel 0% 4x125g
 • Door Deelname aan de Actie wordt de Deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden (hierna: :De Actievoorwaarden”) en verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
 • De Actie kent niet alleen een beperkte looptijd, maar heeft tevens een beperkte oplage Actieproducten (op=op).
 • Het verzoek om in het kader van de Actie het aankoopbedrag (hierna: “Het Aankoopbedrag”) te retourneren (hierna: “Het Verzoek”), kan enkel online worden gedaan via de actiewebsite http://actie.activia.nl (hierna: ”De Actiewebsite”) of door middel van een postinzending. Een verzoek wordt niet via andere kanalen in behandeling genomen en de unieke code is niet inwisselbaar voor contant geld.

Voorwaarden voor deelname

 • Om deel te kunnen nemen aan de Actie is vereist dat het betreffende product is aangekocht.
 • De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige en/of onjuiste aanmeldingen en/of antwoorden worden niet in behandeling genomen.
 • Deelnemers ontvangen een e-mail met de bevestiging van het Verzoek.
 • Deelnemers zijn per huishouden gerechtigd om tijdens de gehele Actieperiode maximaal tweemaal gebruik te maken van de Actie (meer deelnames per persoon / bankrekening / huishouden zijn niet mogelijk).
 • Deelname is alleen mogelijk indien de Deelnemer over een Nederlandse of Belgische betaalrekening beschikt.
 • Deelname is alleen toegestaan voor natuurlijke personen van 16 jaar en ouder.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de Organisator en Uitvoerder alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Attenderingsoptie tijdens Deelname

 • Deelnemers krijgen de optie aangeboden om een familielid, vriend of kennis te attenderen op de Actie. Deze optie zal online worden aangeboden tijdens het indienen van het verzoek tot terugbetaling van het aankoopbedrag van Activia producten.
 • Emailadressen en namen worden door uitvoeder slechts verwerkt om de desbetreffende persoon/ personen te attenderen op de lopende Actie. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Na afloop van de Actieperiode zullen alle gegevens die verwerkt zijn in verband met de attenderingsoptie worden verwijderd en vernietigd.
 • Het al dan niet gebruik van deze attenderingsoptie heeft geen gevolgen voor Deelnemers.

Betaling

 • Het Aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen veertien dagen na het correct invullen van de gegevens op de speciale actiewebsite (hierna: “De Actiesite”) op de via de Actiesite opgegeven bank-of girorekening gestort. De betalingstermijn is een streeftermijn en geen fatale termijn.
 • De Deelnemer dient de gekochte actieverpakkingen te bewaren tot de betaling heeft plaatsgevonden. De Organisator of Uitvoerder kan (telefonisch) contact met de Deelnemer opnemen voor extra controlevragen. De Deelnemer dient ook altijd de kassabon te bewaren. De organisator kan de Deelnemer verzoeken deze op te sturen.
 • Indien er, naar het uitsluitende oordeel van de Organisator of Uitvoerder, een vermoeden van misbruik wordt geconstateerd zal er niet tot betaling worden overgegaan. Indien betaling al heeft plaats gehad, zal het bedrag worden teruggevorderd.

Privacy

 • De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden verwerkt door de Uitvoerder met inachtneming van het privacy statement van Uitvoerder, zoals vermeld op www.qnippos.nl.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt voor de afwikkeling van de Actie. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens ook worden gebruikt om de deelnemer te informeren over toekomstige acties van Organisator en Uitvoerder, mits de deelnemer daarvoor apart toestemming heeft verleend (opt-in).
 • Door Organisator en Uitvoerder verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • De deelnemer is er van op de hoogte dat Uitvoerder voor de goede afwikkeling van de actie (persoons)gegevens die van de deelnemer zijn verkregen verstrekt aan de betrokken bank- of giro-instelling van de deelnemer.

Aansprakelijkheid

 • Organisator, Uitvoerder en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de Deelnemer voor schade voortvloeiend uit de Actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen.
 • Organisator en Uitvoerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Actiesite of daaraan gelieerde sites.
 • Organisator en Uitvoerder zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank- of giro-instelling jegens de Deelnemer.
 • Voor zover de Organisator en/of Uitvoerder aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Organisator en/of Uitvoerder beperkt tot maximaal het vastgestelde Aankoopbedrag waarop de deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.
 • Bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing als er aan de zijde van Organisator en/of Uitvoerder sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Slotbepalingen

 • In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Uitvoerder (Qnippo’s Online Refund Clearing) c.q. de Organisator.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd om Deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor klachten die betrekking hebben op de Actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Qnippo’s Consumentenservice via: servicedesk@qnippos.nl
 • Per geldige deelname krijgt de Deelnemer zijn Aankoopbedrag retour o.b.v. de gemiddelde consumentenprijs.
 • De gemiddelde consumentenprijs is per variant bepaald ten tijde van de vastlegging van deze actievoorwaarden dd. 20-12-2017 en staat hieronder vermeld:
  • Activia Naturel 4x125 gram – €1,69
  • Activia Muesli 4x125 gram – €1,99
  • Activia Vijg 4x125 gram – €1,93
  • Activia Aardbei 0% vet 4x125 gram – €1,89
  • Activia Perzik 0% vet 4x125 gram – €1,89
  • Activia Aardbei 4x125 gram – €1,93
  • Activia Granen 4x125 gram - €1,89
  • Activia Pruim 4x125 gram – €1,86
  • Activia Vanille 4x125 gram – €1,76
  • Activia Bosvruchten 4x125g – €1,82
  • Activia Kers 0% 4x125g – €1,89
  • Activia Hazelnoot Quinoa 4x125g – €1,89
  • Activia Walnoot Maanzaad 4x125g – €1,89
  • Activia Standyoghurt Naturel 0% 4x125g – €1,79